Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Czy ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę będzie dotyczyła także obcokrajowców zatrudnionych na umowę o pracę i na zlecenie?

Czy przepis będzie miał zastosowanie do umów zleceń dla obywateli np. Ukrainy?

Odpowiedź:

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i po zmianach wprowadzonych z początkiem roku 2017, dotyczy zarówno Polaków, jak i cudzoziemców (w tym Ukraińców).

Uzasadnienie:

Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 1265) – dalej u.z.u.m.w. Wprowadza ona minimalną stawkę godzinową za godzinę pracy w ramach umowy zlecenia. Podkreślenia wymaga, że dotychczas minimalne wynagrodzenie było przewidziane jedynie w przypadku stosunku pracy – na mocy przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) – dalej u.m.w. – w 2016 r. wynagrodzenie minimalne ze stosunku pracy wynosi 1850 zł, co przy 21-dniowym miesiącu pracy (168 godzin) daje stawkę 11,01 zł.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 u.m.w., który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., w przypadku umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej k.c. – wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Ustawodawca przy tym wyraźnie zapisał, że przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi jest:  

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c., na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Warunek ten spełniają zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy. Tym samym stawkę godzinową trzeba będzie stosować także w przypadku Ukraińców zatrudnionych w ramach umowy zlecenia (przy stosunku pracy stawkę minimalną wynagrodzenia należy stosować już teraz). Oczywiście przy założeniu, że praca jest wykonywana w Polsce.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 28.08.2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów