W lipcu 2009 r. zakupiliśmy samochód VW Caddy. W dowodzie wpisany jest jako samochód ciężarowy na 5 osób. Ładowność jest ponad 800 kg, jednak homologację tego samochodu mamy jako na ciężarowy na 2 osoby. Dealer za naszą zgodą dokonał przeróbki tego samochodu, dokładając 3 dodatkowe miejsca siedzące. Nie przeprowadzaliśmy żadnych dodatkowych badań tego samochodu i nie dostarczaliśmy do urzędu skarbowego badania ze stacji diagnostycznej o spełnieniu warunków ustawy. Odliczyliśmy cały VAT i odliczamy VAT przy zakupie paliwa do tego samochodu.
Czy postępujemy słusznie?
W sytuacji opisanej w pytaniu powinni Państwo dokonać zmian w świadectwie homologacji. W mojej opinii w przedstawionej sytuacji przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku VAT pomimo niezgłoszenia zmian.
Zmiana posiadanego świadectwa homologacji jest wymagana w przypadku wprowadzenia zmian w typie pojazdu, przedmiocie wyposażenia lub części wpływających na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji.
NSA w wyroku z 9 kwietnia 2003 r., II SA 2620/01, niepubl., uznał, że:
"(...) Przy dokonywaniu zmian w typie pojazdu, obowiązek uzyskania nowego świadectwa homologacji ciąży na podmiocie dokonującym takiej zmiany i dopiero spełnienie tego wymogu umożliwi właścicielowi zarejestrowanie pojazdu lub wprowadzenie zmiany w jego dowodzie rejestracyjnym. Powyższe wymogi odnoszą się również do sytuacji, gdy takiej zmiany dokonuje właściciel pojazdu (...)".
W mojej opinii w sytuacji gdy samochód spełnia nadal warunki do uznania go za ciężarowy to możliwe jest odliczanie VAT w pełnej wysokości, o ile dany typ podatku uprawnia do odliczenia podatku VAT.
Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 14 października 2004 r., Nr IS-Pł-WV-443/291/04/IZ, gdzie czytamy:
"(...) z przepisów nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem tego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi (...)"

Zagrożenia

Istnieje ryzyko, iż organy podatkowe zakwestionują prawo do odliczenia podatku VAT z uwagi na brak stosownych wpisów.