Pytanie

Promocja naszych wyrobów to folder albo katalog. Otrzymując fakturę za katalogi i foldery mam prawo od odliczenia VAT przy takiej fakturze.
Jak postąpić dalej, jeśli foldery i katalogi dajemy do firm np. 500 sztuk (przedstawicielom, którzy handlują naszym towarem), zaś te firmy rozdają dalej katalogi i foldery indywidualnym klientom?
Koszt zakupu folderu to 3,18 zł netto, zaś katalogu 11,80 zł netto.
Czy mam wystawiać faktury dla firm, którym daję katalog albo folder?
Czy mam obowiązek naliczać VAT?
A może tylko prowadzić ewidencję?

Odpowiedź

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatne przekazywanie folderów, o jednostkowej cenie nabycia netto 3,18 zł nie będzie podlegało VAT. W przypadku katalogów, o jednostkowej cenie nabycia netto 11,80 obowiązek opodatkowania wystąpi, chyba że możliwym będzie udowodnienie, że nie mają one żadnej wartości konsumpcyjnej, czyli de facto nie mogą być uznane za towar.

Uzasadnienie

Do 31 marca 2013 r. przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. stanowił, że opodatkowaniu nie podlega nieodpłatne przekazywanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Od 1 kwietnia 2013 r. wyłączenie powyższe – w odniesieniu do drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych – zniknęło z treści komentowanego przepisu. Obecnie zatem, nieodpłatne wydania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych takich jak ulotki, foldery, broszury czy katalogi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.t.u.

Jedyną możliwością wyłączenia ich z opodatkowania byłoby uznanie, że są to prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 3 i 4 u.p.t.u., czyli przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.
Odnosząc powyższe do sytuacji przedstawionej w pytaniu można uznać, iż foldery o jednostkowej cenie nabycia 3,18 zł (netto) stanowią prezenty o małej wartości, a zatem ich nieodpłatne wydawanie kontrahentom nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Inaczej rzecz przedstawia się z katalogami o jednostkowej cenie nabycia 11,80 zł. Katalogi te nie będą bowiem mogły zostać uznane za prezenty o małej wartości, a w związku z tym ich nieodpłatne przekazywanie podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.t.u.

W tym miejscu należy jednak przywołać wyrażony w orzecznictwie sądowym pogląd, że "ulotka reklamowa może być uznana dla potrzeb ustawy o VAT za towar opodatkowany, w sytuacji gdy zostanie ona zbyta przez wytwarzający ulotki podmiot nabywającemu je kontrahentowi, który następnie przekaże je anonimowym potencjalnym klientom. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny słusznie odróżnił taką sytuację od sytuacji zaistniałej w rozpatrywanej sprawie, kiedy to nieodpłatne przekazanie było sposobem na poinformowanie potencjalnych klientów o produktach przedstawionych w ulotkach. W takiej zatem sytuacji ulotki reklamowe nie mogą być uznane za towar w rozumieniu ustawy o VAT. Podatek od towarów i usług jest podatkiem od konsumpcji, zaś w stanie faktycznym sprawy ulotki reklamowe nie miały wartości konsumpcyjnej" (wyrok NSA z 28 lipca 2011 r., I FSK 1201/10).

Innymi słowy, gdyby uznać, że przekazywane nieodpłatnie katalogi nie mają żadnej wartości konsumpcyjnej, czyli de facto nie mogą być uznane za towar w rozumieniu u.p.t.u. ich nieodpłatne przekazywanie nie podlegałoby opodatkowaniu VAT. W mojej ocenie jednak, przyjęcie tej koncepcji, ze względu na obarczające ją ryzyko podatkowe, wymaga potwierdzenia w drodze wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.