Odpowiedź:
W opisanej w pytaniu sytuacji podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na dziecko.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 27f ust. 2 Ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., odliczeniu podlega kwota wynikająca z dalszych przepisów za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1 (opiekun prawny/rodzina zastępcza) w stosunku do jednego małoletniego dziecka, jeżeli dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.
Z literalnego (dosłownego) brzmienia treści tego przepisu wynika, że ograniczenie 112.000 zł stosuje się gdy podatnik wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do jednego małoletniego dziecka. Jeśli natomiast wykonywał ją w stosunku do dwójki dzieci, to choćby to drugie dziecko rozliczane było przez drugiego z rodziców, to ograniczenie 112.000 zł nie znajdzie zastosowania, bowiem takiego wymogu ustawodawca ani w przytoczonym, ani w żadnym innym przepisie nie przewidział.
Tak więc podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na dziecko, jeśli ma ich dwoje, lecz rozlicza tylko jedno.
Sebastian Twardoch, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 1 kwietnia 2015 r.