Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Osoba fizyczna, prowadziła własną działalność gospodarczą, którą rozliczała w formie podatku liniowego 19%. Po kilku latach dołączyła do grona wspólników spółki jawnej i tam również nastąpił wybór formy opodatkowania podatkiem liniowym z tym, że ów wybór bazował na wyborze z działalności gospodarczej – nie istniała możliwość zmiany. Spółka jawna trzy lata temu przekształciła się w spółkę komandytową i osoba ta została komandytariuszem, nadal rozliczając się stawką podatku liniowego 19%, w tym przypadku również nie złożono żadnego oświadczenia do urzędu skarbowego. W lutym ww. osoba zamknęła działalność jako jednoosobowy podmiot gospodarczy.

Czy z uwagi na zamkniecie działalności w CEIDG taka osoba, będąc jedynie komandytariuszem w spółce komandytowej, powinna złożyć oświadczenie o wyborze podatku liniowego?

Odpowiedź:

Likwidacja jednego z rodzajów działalności nie wymaga ponownego wyboru formy opodatkowania.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., wybór liniowej metody opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik zawiadomi w formie pisemnej o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub wybierze opodatkowanie ryczałtem. Wybór liniowego sposobu opodatkowania dotyczy bowiem wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie przepisy u.p.d.o.f.(art. 9a ust. 5 u.p.d.o.f.). Dopóki zatem podatnik prowadzi działalności gospodarczą (w tym w formie udziału w spółce osobowej) dopóty wybór formy opodatkowania pozostaje ważny.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 10.02.2017 r.