Czy lekarz prowadzący prywatną praktykę może rozliczać się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego?
Lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską (a więc uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej) mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu tylko, jeżeli wszystkie uzyskiwane przez nich przychody z tytułu świadczenia tych usług stanowią przychody z działalności świadczonej w ramach wolnego zawodu.
Uzyskiwane przez osoby fizyczne przychody z pozarolniczej działalności gospodarcze mogą być, co do zasady, opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (zob. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Jak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) u.z.p.d.o.f., opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie jest możliwe, między innymi, w przypadku podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do u.z.p.d., a więc, między innymi, do podatników uzyskujących przychody ze świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (zob. poz. 26 załącznika nr 2 do u.z.p.d.), czyli usług lekarskich.
Jak jednak wynika z objaśnień do załącznika, wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 u.z.p.d., przez wolny zawód rozumie się na gruncie u.z.p.d. pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez, między innymi, lekarzy i lekarzy stomatologów, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej (za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu).
W konsekwencji lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską (a więc uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej) mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu tylko wówczas, gdy wszystkie uzyskiwane przez nich przychody z tytułu świadczenia tych usług stanowią na gruncie przytoczonych przepisów przychody z działalności świadczonej w ramach wolnego zawodu. Uzyskanie choćby najmniejszego przychodu z tytułu świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia niestanowiących przychodów z działalności świadczonej w ramach wolnego zawodu (np. zawarcie umowy o świadczenie usług lekarskich z przedsiębiorcą i uzyskanie przychodu z tego tytułu) skutkuje utratą prawa do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.