Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiot działalności to w głównej mierze roboty budowlane. W styczniu zakupiłem prywatnie mieszkanie. W akcie notarialnym nie było wzmianki o tym, że jest to mieszkanie do celów działalności gospodarczej. Nie zamieszkiwałem w nim jednak, a od razu zwróciłem się do Urzędu Miasta zmianę sposobu użytkowania z mieszkaniowego na użytkowy. Nie dostałem takiej zgody. Mimo to chcę całe to mieszkanie wykorzystywać do celów działalności gospodarczej (ma tam być moje biuro). Czy koszty związane z remontem i użytkowaniem mieszkania będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
Posiadając lokal mieszkalny, może Pan zaliczyć w całości wydatki związane z jego remontem bądź użytkowaniem w koszty uzyskania przychodu - jeżeli jest on wykorzystywany przez Pana na potrzeby działalności gospodarczej.
Do ujęcia powyższych wydatków w koszty uzyskania przychodu nie jest konieczne wprowadzenie tego lokalu do majątku firmy. Jednak brak ujęcia powyższego lokalu w ewidencji środków trwałych uniemożliwi zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodu.
Lokal wykorzystywany na cele działalności gospodarczej nie musi być lokalem użytkowym. W związku z tym nie ma konieczności występowania do gminy/urzędu z wnioskiem o przekształcenie lokalu z mieszkalnego na użytkowy. Ponadto - w przeciwieństwie do lokalu mieszkalnego - sprzedaż lokalu użytkowego będącego środkiem trwałym będzie wiązała się z powstaniem przychodu z działalności gospodarczej.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.
Natomiast w myśl art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają, co do zasady, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 u.p.d.o.f., zwane środkami trwałymi.
Mając na uwadze powyższe przepisy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadził Pan przedmiotowy lokal do swojej działalności, a w konsekwencji - wszelkie wydatki związane z jego remontem i użytkowaniem (czynsz, zużycie mediów itp.) ujmował w koszty uzyskania przychodów. Ponadto, wprowadzając powyższy lokal do środków trwałych firmy, będzie Pan miał prawo zaliczać odpisy amortyzacyjne od tego lokalu w koszty uzyskania przychodu.
Proszę zwrócić uwagę, iż przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych nie będzie dla Pana przychodem z działalności (art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. w związku z art. 10 ust. 3 u.p.d.o.f.).