Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie reklamy i mediów. Firma dla której realizuję zlecenia po wystawieniu refaktury zwraca mi, poza wynagrodzeniem za usługę, koszty zagranicznych delegacji.
Czy mogę zaksięgować w koszty zagraniczne paragony i faktury dokumentujące spotkania z zagranicznym kontrahentem?
Jest to dla mnie ważne z tego względu, że koszty te są refakturowane i z drugiej strony mam z tego tytułu przychód.
Z pewnością może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów zagraniczne koszty delegacji udokumentowane fakturami. Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów zagranicznych kosztów delegacji udokumentowanych paragonami jest ryzykowne.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych, jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). W przedstawionej sytuacji koszty zagranicznych delegacji niewątpliwie ponoszone są w celu osiągnięcia przychodu. Po pierwsze bowiem poniesienie tych kosztów jest niezbędne z punktu widzenia wykonywanych przez Pana usług, a więc uzyskiwania z nich przychodów. Ponadto koszty te są Panu przez kontrahentów zwracane, co pozwala uznać te koszty za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z ich zwrotu.
Jednocześnie wśród przepisów art. 23 u.p.d.o.f. nie ma przepisów wyłączających możliwość zaliczania tego typu kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Prowadzi to do wniosku, że koszty, o których mowa, stanowią, co do zasady, Pańskie koszty uzyskania przychodów.

Pamiętać jednak należy, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczane mogą być tylko wydatki właściwe przez podatników udokumentowane. W przedstawionej sytuacji kwestia właściwego udokumentowania nie budzi wątpliwości tylko w zakresie w jakim ponoszone koszty udokumentowane są fakturami.
Sporna jest natomiast możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych zagranicznymi paragonami. Nie ma co prawda przepisu zakazującego tego wprost, lecz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) - dalej r.p.k.p.r. (zakładam, że prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów), przewidują możliwość dokumentowania w ten sposób tylko wydatków na zakupy paliwa i olejów (zob. § 14 ust. 4 r.p.k.p.r.). W konsekwencji Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2009 r., ILPB1/415-863/08-4/AK, wyjaśnił, że "zakup towarów handlowych dokonany za granicą powinien być udokumentowany jednym z dowodów księgowych, o którym mowa w powołanym przepisie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia. Paragon fiskalny nie jest – w świetle powyższych przepisów – traktowany na równi z fakturą VAT. Zatem zakup towarów handlowych, potwierdzony paragonem fiskalnym, nie stanowi podstawy do zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów". Interpretacja ta dotyczy co prawda zakupów towarów udokumentowanych zagranicznymi paragonami, lecz ma ona odpowiednie zastosowanie również do innych zakupów dokonywanych za granicą przez podatników. A zatem musi być Pan świadomy ryzyka związanego z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych zagranicznymi paragonami.