Czy do kosztów podatkowych należy zaliczyć koszty sprzedaży udziałów spółki z o.o., której właścicielami są osoby fizyczne, a kwota uzyskana ze sprzedaży jest ich dochodem?
Mówiąc o kosztach sprzedaży mam na myśli koszty związane z poszukaniem inwestora.
Kosztom sprzedaży udziałów spółki z o.o. trudno odmówić związku przyczynowo-skutkowego z przychodem osiągniętym ze sprzedaży udziałów.
W myśl art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., dochodem z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f.

W przypadku, gdy zbywane udziały były objęte w zamian ze wkład pieniężny, zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. Zgodnie z powołanym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.
Stosownie do art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f., w przypadku gdy zbywane udziały były objęte za wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:
- nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
- wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Natomiast zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Z zapisu powołanego wyżej przepisu wynika, iż aby określony wydatek można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów musi mieć on wpływ na osiągane przez podatnika przychody, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem a przychodem. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki możliwe do powiązania z konkretnym przychodem, który powstał lub mógł powstać. Z tego też względu każdy wydatek poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu - poza wydatkami wymienionymi w art. 23 u.p.d.o.f. - powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu.
Z treści pytania wynika, iż wątpliwości Państwa dotyczą możliwości zaliczenia do kosztów związanych ze sprzedażą udziałów wydatków poniesionych na znalezienie inwestora.
Biorąc pod uwagę treść powyższych przepisów należy stwierdzić, iż tego rodzaju kosztom trudno odmówić związku przyczynowo-skutkowego z przychodem osiągniętym ze sprzedaży udziałów.
Analogiczne stanowisko prezentują również organy podatkowe. Tytułem przykładu można wskazać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBII/2/415-52/08/MM z dnia 5 lutego 2009 r.