Czy koszty Agencji Celnej takie jak fracht, opłaty manipulacyjne i odprawa celna są kosztami uzyskania przychodu?

Koszty obsługi celnej, transportu, opłaty manipulacyjne i celne oraz cło mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w przypadku importu bądź eksportu towarów handlowych. W przypadku importu środków trwałych kwoty te powiększać będą wartość początkową tych środków.
Wydatki na pokrycie należności związanych z importem czy eksportem towarów mogą być kosztami podatkowymi, jeśli jednak przedmiotem tych transakcji będą środki trwałe trzeba będzie rozważyć, czy wydatki t nie powinny zostać zaliczone do wartości początkowej tych składników majątku.
Kosztami uzyskania przychodu są bowiem koszty posiadające związek przyczynowo-skutkowy z przychodem i niewyłączone przez ustawę podatkową z kosztów (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). Koszty transportu, opłaty manipulacyjne oraz koszty odprawy celnej towarów handlowych, czy to sprowadzanych do kraju w celu dalszej odsprzedaży, czy to zbywanych za granicę posiadają taki związek, ponoszone są bowiem w celu osiągnięcia przychodu z ich zbycia. Dotyczy to również opłat celnych i cła (podobne stanowisko zostało przedstawione m.in. w interpretacji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 14 listopada 2006 r., BI/423-0227/06). Warto zauważyć, że zasady te odpowiednio stosować należy do zbywanych za granicę środków trwałych, wydatki takie zaliczane będą wówczas do kosztów odpłatnego zbycia.
Nieco odmiennie sytuacja wyglądać będzie w przypadku, gdy przedmiotem importu będą towary, które następnie przyjęte zostaną do używania jako środki trwałe. Za wartość początkową nabytych środków trwałych uważa się bowiem kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną w dopuszczalnych przypadkach o podatek od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje również cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p.). Wskazane w pytaniu wydatki będą więc powiększać wartość początkową środka trwałego, a co za tym idzie jako podlegające amortyzacji, nie będą stanowić kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.d.o.p.).
Pewne wątpliwości wynikać w przypadku niektórych gospodarczych procedur celnych, w szczególności procedury odprawy czasowej środków trwałych przywożonych przez podatnika z zagranicy. Sytuacja taka miejsce, gdy podatnik posiada za granicą np. maszyny budowlane i zamierza wykorzystać je w określonych pracach na terytorium kraju. Zastosowanie procedury odprawy czasowej pozwala zastosować całkowite bądź częściowe zwolnienie z należności celnych. Poniesione jednak koszty w mojej ocenie nie powinny w takim przypadku zwiększać wartości początkowej środków trwałych, nie są bowiem one należnościami związanymi z nabyciem takiego środka trwałego, a jedynie z korzystaniem z niego. Będą więc zaliczane bezpośrednio do kosztów podatkowych.