Odpowiedź:

Korzystanie z cudzego rachunku przy przelewach nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn ani w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie:

Użycie rachunku osoby trzeciej i dokonanie transferu środków pieniężnych przy jego użyciu nie przesądza o przekazaniu tych kwot właścicielowi rachunku bankowego. W szczególności nie odchodzi tu do przeniesienia własności pieniędzy (brak umowy przenoszącej ich własność), nie znajdą zatem zastosowania przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.) – dalej u.s.d. Czynność taka nie została bowiem wymieniona w art. 1 u.s.d. jako podlegająca opodatkowaniu.

Nie znajdzie tu również zastosowania regulacja ustawy z dnia 9 września 2009 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 223) - dalej u.p.c.c. Czynność taka nie została bowiem wymieniona w art. 1 u.p.c.c. jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. Znów brak bowiem umowy z posiadaczem rachunku, pozwalającej uznać taki transfer za umowę pożyczki czy depozytu nieprawidłowego.

Użycie rachunku osoby trzeciej pozostaje zatem na gruncie tych dwóch podatków obojętne. W istocie bowiem nie dochodzi do transakcji z posiadaczem pieniędzy, a jedynie do technicznej czynności z wykorzystaniem tego rachunku.

Dla celów dowodowych proponuję jednak sporządzić pisemną umowę z posiadaczem rachunku pozwalającą na skorzystanie z niego do transferu przedmiotowych kwot. Pełnomocnictwo pozwala bowiem dokonywać pełnomocnikowi czynności za reprezentowanego, a nie na własną rzecz pełnomocnika. W istocie zatem udzielone pełnomocnictwo nie upoważnia do wykorzystywania rachunku bankowego we własnych sprawach pełnomocnika, a to może rodzić domniemanie, że przedmiotowe transfery dokonywane były jednak na rzecz posiadacza rachunku, ewentualnie prowadzić do kwestionowania ważność złożonych bez umocowania dyspozycji (art. 95 i 104 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2015 r., ILPB2/436-306/14-2/WS.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 6.09.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów