Czy każdy dokument zawierający treść "Faktura VAT" oraz wszystkie informacje z rozporządzenia o fakturach VAT, wystawiony przez nabywcę towaru (jako dokument wewnętrzny) stanowi fakturę VAT w myśl ustawy o podatku od towarów i usług?


Nie każdy dokument oznaczony jako "Faktura VAT" i zawierający dane określone przepisami VAT stanowi fakturę w rozumieniu przepisów o VAT. W szczególności dotyczy to dokumentów wystawianych przez nabywców towarów i usług.
Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., nie zawierają definicji faktury. W świetle art. 106 ust. 1 u.p.t.u. fakturę należy rozumieć jako wystawiany przez podatników (podatników podatku od towarów i usług) dokumenty stwierdzające dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (zob. art. 106 ust. 1 u.p.t.u.).
Z przytoczonego przepisu, jak również z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) – dalej r.z.p.n.p., wynika przy tym zasada, że faktury są dokumentami wystawianymi wyłącznie przez będących podatnikami (podatnikami podatku od towarów i usług) sprzedawców (dodatkowo, fakturami są wyłącznie dokumenty stwierdzające dokonanie sprzedaży, a więc odpłatnych dostaw towarów, odpłatnie świadczonych usług, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz eksportu towarów – zob. art. 2 pkt 22 u.p.t.u.). Wyjątek od tej zasady dotyczy tylko faktur wewnętrznych (czynności dokumentowane fakturami wewnętrznymi określają przepisy art. 106 ust. 7 u.p.t.u.) oraz przypadków, gdy na podstawie przepisów § 6 r.z.p.n.p. faktury zamiast sprzedawców wystawiają nabywcy.
Istnienie tych wyjątków nie zmienia jednak faktu, że nie każdy dokument oznaczony jako "Faktura VAT" i zawierający dane określone przepisami § 5 r.z.p.n.p. stanowi fakturę w rozumieniu u.p.t.u. W szczególności – o ile nie jest to faktura wewnętrzna lub faktura wystawiona na podstawie § 6 r.z.p.n.p. – fakturą w rozumieniu VAT nie jest oznaczony w ten sposób i zawierający te dane dokument wewnętrzny wystawiony przez nabywcę towaru lub usługi.