Zgodnie z § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. Nr 11, poz. 69), w przypadku zwrotu wpłaconego przez stronę zabezpieczenia majątkowego Sąd jest zobowiązany do wypłaty należnych odsetek zgodnie z umową rachunku bankowego. Odsetki te stanowią dla strony przychód z innych źródeł dlatego Sąd jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.
W związku z tym, że koszty dostarczenia informacji PIT-8C (koperta, znaczek) przekraczają niejednokrotnie wartość odsetek (wartość poniżej 1 zł) – czy każda kwota odsetek powoduje konieczność wystawienia stronie PIT-8C?
Każda kwota wypłacanych osobie fizycznej odsetek powinna być przez Sąd dokumentowana informacjami PIT-8C sporządzanymi i przekazywanymi tej osobie (oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla tej osoby).
Obowiązek sporządzania i przekazywania (podatnikom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują właściwi dla podatników naczelnicy urzędów skarbowych) informacji PIT-8C określa art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Z przepisu tego (ani z żadnego innego przepisu) nie wynika minimalna kwota przychodów z innych źródeł, które należy dokumentować tymi informacjami lub zwolnienie z obowiązku sporządzania informacji PIT-8C w przypadku wypłacania przychodów z innych źródeł w kwotach poniżej określonej wysokości. Prowadzi to do wniosku, że każda, najmniejsza nawet wypłata osobom fizycznym przychodów z innych źródeł dokonywana przez podmioty obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji PIT-8C (a więc przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) wiąże się z obowiązkiem sporządzenia i przekazania tej informacji.

Dotyczy to również przedstawionej sytuacji, tj. wypłaty przez sąd odsetek z tytułu zwrotu wpłaconego przez stronę zabezpieczenia majątkowego. Przychody takie stanowią przychody z innych źródeł, w związku z których wypłatą sąd jest obowiązany do sporządzania informacji PIT-8C (zob. przykładowo pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście z dnia 29 marca 2007 r., ZD/415-5/07). Dotyczy to odsetek w każdej wysokości, w tym odsetek w wysokości niższej od kosztów sporządzenia i dostarczenia informacji PIT-8C. Wniosek ten potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2009 r., ITPB2/415-785/09/AD, w której czytamy, że "kwota wypłacanych należności – w niniejszym przypadku kwota odsetek od zwracanych sum depozytowych i poręczeń majątkowych - pozostaje bez wpływu na zasadność sporządzenia informacji PIT-8C. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Sąd, zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f., ma obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł w roku podatkowym – na formularzu PIT-8C bez względu na wysokość uzyskanego przez podatnika przychodu".