Wystawiam faktury w euro na rzecz kontrahenta z Niemiec i za wykonaną usługę otrzymuję zapłatę w euro na rachunek walutowy. W wyniku pomyłki banku nastąpiło najpierw przewalutowanie pewnej kwoty na rachunek w PLN, a następnie przewalutowanie jej na rachunek walutowy. Powstały z tej operacji ujemne różnice kursowe.
Czy fakt, że powstały z winy banku, pozwala zaksięgować je w koszty uzyskania przychodu?
Różnice kursowe, o których mowa w pytaniu, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu jako ujemne różnice kursowe od środków własnych.
Zgodnie z art. 24c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5,
Natomiast stosownie do art. 24c ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f., ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni
Zgodnie z powyższym, podatnik powinien uwzględniać różnice kursowe, jakie powstają wówczas, gdy rozchodowane są własne środki wyrażone w walucie.
Jeżeli więc bank przekazał środki z rachunku PLN na rachunek prowadzony w walucie i w wyniku tej operacji powstały ujemne różnice kursowe, to będą stanowiły one koszty uzyskania przychodów (różnice kursowe od środków własnych).