Jak w praktyce spełnić wymogi nałożone przepisami o praniu pieniędzy?
Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się produkcją i sprzedażą profili szafowych. Zdarza się, że wartość zamówienia na nasze wyroby jest równa lub przekracza 15.000 euro, ale zapłaty nie przyjmujemy w gotówce, tylko za pośrednictwem rachunku bankowego. Prosimy o wyjaśnienie, czy w myśl nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jesteśmy instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 tej ustawy.
Stosownie do postanowień art. 2 pkt 1 lit. t ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) - dalej u.p.p.p., przez instytucje obowiązane rozumie się m.in. przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej transakcji.
Przepisy art. 2 u.p.p.p. w sposób enumeratywny wymieniają, które podmioty jako tzw. instytucje obowiązane są zobligowane do wypełniania obowiązków nałożonych niniejszą ustawą. Jeżeli jako podmiot gospodarczy zajmujący się produkcją profili szafowych (tj. podmiot nie wymieniony w art. 2 pkt 1 lit. a do s) nie przyjmujecie Państwo za swoje wyroby płatności w gotówce równych lub przekraczających 15.000 euro, w tym również w drodze więcej niż jednej transakcji, to nie jesteście podmiotem zobowiązanym i nie dotyczą Was obowiązki wynikające z niniejszej ustawy. Tym samym, nie jesteście obowiązani do:

1) rejestracji transakcji, której równowartość przekracza 15.000 euro;
2) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego polegających m.in. na identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, podejmowaniu działań w celu zidentyfikowania rzeczywistego beneficjenta transakcji, uzyskiwania informacji dotyczących charakteru stosunków gospodarczych, i bieżącym monitorowaniu tych stosunków, w tym badaniu przeprowadzonych transakcji;
3) wprowadzenia w formie pisemnej wewnętrznych procedur zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym określenia sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposób analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;
4) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, i zapewnienie jej udziału w szkoleniach z tego zakresu;
5) przechowywania rejestru transakcji i wszelkich dokumentów związanych z transakcją przez co najmniej 5 lat;
6) przesyłania informacji o zarejestrowanych transakcjach do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.