Pytanie

Czy jest przychodem pracownika wartość karty doładowującej do prywatnego telefonu otrzymanej od pracodawcy?

Odpowiedź

Wartość karty doładowującej do prywatnego telefonu otrzymanej od pracodawcy będzie stanowiła przychód pracownika.

Uzasadnienie

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkie wypłaty pieniężne, ale również wartość świadczeń w naturze (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. Do tej ostatniej kategorii należy zaliczyć przekazywane pracownikom karty doładowujące (prepaid) do wykorzystania w prywatnym telefonie. Zasada ta nie powinna budzić wątpliwości, gdy doładowania przeznaczone są do wykorzystania na prywatne rozmowy pracowników. W przypadku jednak, gdy całość doładowania ma być zużyta na rozmowy służbowe można dowodzić, że w istocie po stronie pracownika nie powstało przysporzenie, a karta doładowująca stanowi jedynie zwrot (ewentualnie zaliczkę) kosztów prowadzenia działalności gospodarczej pracodawcy. Takie ujęcie przekazania karty wydaje się być możliwe, konieczne będzie jednak udokumentowanie jego zasadności bilingiem, ze wskazaniem rozmów służbowych sfinansowanych przekazaną przez pracodawcę kartą prepaid. W każdym jednak razie powodować może wątpliwości przy ewentualnej kontroli, należy bowiem zauważyć, że karta prepaid jest jedynie znakiem legitymującym posiadacza do skorzystania z usług telekomunikacyjnych, przekazanie jej przez pracodawcę upoważnia więc pracownika do skorzystania z jakichkolwiek usług operatora. Nie sposób byłoby więc powiązać przekazanej karty z konkretnymi rozmowami, zarówno w zakresie ewentualnych przychodów pracownika, jak i kosztów pracodawcy.
Korzystniejsze może więc okazać się przyznanie pracownikom ekwiwalentu w pieniądzu za wykorzystywane na potrzeby pracodawcy telefony komórkowe. Ekwiwalent taki bowiem może korzystać ze zwolnienia od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.f. ).

Zwolnienie to może jednak zastosowane zostać jedynie, gdy spełnione są odpowiednie warunki (zob. interpretację Ministra Finansów z 8 kwietnia 2010 r., IPPB2/415-230/10-4/AS), a więc:
- ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu,
- kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom,
- telefon musi stanowić własność pracownika,
- telefon musi być wykorzystywany przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.
W praktyce jednak również zwrot kosztów służbowego wykorzystania telefonu komórkowego w formie ekwiwalentu również wymaga posiadania bilingu.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)