Pytanie

Kiedy i jak należy dokonać korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur?
Czy w 30 dniu od upływu terminu płatności czy dopiero na koniec miesiąca rozliczanego?
Może się zdarzyć, że 30 dzień upłynie np. dnia 20 lutego ale zobowiązanie zostanie opłacone 28 lutego.
Czy w takim razie powinno się dokonać korekty kosztów 20 lutego i następnie ponownego wpisanie zakupu do kosztów uzyskania 28 lutego, czy można uznać ze zobowiązanie zostało zapłacone na koniec miesiąca i korekta nie jest wymagana?
Czy w przypadku korygowania zakupu towarów i kosztów pozostałych, korekty kosztów wpisujemy do księgi podatkowej w wymaganych kolumnach czy sumę w pozycji np inne?
Przykładowo: towary - 1500 zł; pozostałe - 2000 zł.
Czy sumę 3500 ująć w kolumnie pozostałe koszty?

Odpowiedź

Uważam, że korekta powinna być dokonana w lutym, mimo że zobowiązanie zostało zapłacone (jest to co prawda mało sensowny obowiązek, ale wynika to z przepisów). Korekty dokonuje się w tych kolumnach, w których zostały wykazane koszty objęte korektą.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące korekty koszty z tytułu niezapłaconych zobowiązań budzą wiele wątpliwości. Zgodnie z art. 24d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli jednak termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zgodnie z ust. 3-4 powyższego przepisu zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. Jeżeli zaś po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Przepisy są jednak mało precyzyjne w tym zakresie. W sytuacji określonej w pytaniu możliwe są tak naprawdę trzy możliwość. Po pierwsze podatnik powinien dokonać korekty kosztów 20-go a następnie dokonać ponownego zaliczenia do kosztów 28-go. Przyjęcie tej zasady oznaczałoby znaczne zwiększenie obowiązków podatnika. Na całe szczęście ustawodawca nie narzuca tego wariantu.

"Korekta kosztów przez dłużnika - nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r." >>>

Drugą możliwością jest dokonanie zapisów na koniec miesiąca. Podatnik może w takim wypadku skorygować koszty zbiorczo (jednym zapisem) i dokonać zbiorczego ponownego zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania. Postępowanie takie nie powinno być podważone - znajduje ono uzasadnienie prawne w treści art. 24d u.p.d.o.f.

Trzecia możliwość opiera się na założeniu, że skoro kwota korekty kosztów jest taka sama, jak kwota ponownie zaliczona do kosztów w wyniku zapłaty zobowiązania, to jest to neutralne podatkowo, a w konsekwencji nie powoduje konieczności dokonania korekty. Z przepisów wynika jednak obowiązek dokonywania korekt, wobec czego stwierdzenie, że można nie dokonywać korekty tylko dlatego, że nie ma zmian w kwocie dochodu, jest co najmniej bardzo ryzykowne.

Korekta kosztów oznacza zapisanie ze znakiem "minus" określonych kosztów. Jeżeli zatem korekta dotyczy towarów handlowych, to trzeba dokonać zapisu w kolumnie przewidzianej dla tych towarów. Jeżeli zaś zobowiązanie dotyczyło innych kosztów, korektę należy zapisać w kolumnie 13.

Przykład

Podatnik w działalności gospodarczej zakupił usługę marketingową. Data faktury to 24 stycznia 2013 z terminem płatności 31 styczeń, a więc 2 marca upłynął termin 30 dniowy wtedy nie zapłacił, za fakturę zapłacił dopiero 16 marca 2013, czy fakturę tę należy wyksięgować? jeśli tak to w jakim terminie? Jeśli w takim przypadku podatnik zapłaci dopiero 2 kwietnia kiedy w tym przypadku należy wyksięgować fakturę?
Formalnie rzecz biorąc podatnik powinien wyksięgować i zaksięgować fakturę w marcu. Jeżeli jednak zapłata nastąpiłaby w kwietniu, podatnik powinien w marcu wyksięgować fakturę z kosztów, a następnie ponownie ją zaksięgować w koszty w kwietniu.