Pytanie

Spółka zobowiązane jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych w świetle art. 9a u.p.d.o.p. Podmioty powiązane zawarły umowę o współpracy. W ramach zawartej umowy, spółka kupuje od podmiotu powiązanego surowiec do własnej produkcji za określoną w umowie cenę, następnie w procesie produkcji przetwarza zakupiony surowiec, w efekcie przetworzenia powstają gotowe produkty, które spółka sprzedaje dla różnych kontrahentów. Jednocześnie w ramach tej samej umowy spółka obciąża kontrahenta sprzedającego dla niej surowiec do produkcji, za usługę przetworzenia tego surowca (koszty pracy maszyn, pracowników).
Czy spółka powinna sporządzić jedną dokumentację zawierającą zakup surowca oraz sprzedaż usługi, czy osobną dla zakupu surowca, a osobną dla sprzedaży usługi?

Odpowiedź

Z uwagi na to, że prawodawca nie wskazuje jak powinna "wyglądać" dokumentacja podatkowa pomiędzy podmiotami powiązanymi a jedynie określa co powinna zawierać możliwym jest sporządzenie wspólnej dokumentacji dla różnych umów z danym podmiotem ale musi ona zawierać dane właściwe dla każdej z umów (transakcji).

Uzasadnienie

Stosownie do treści regulacji art. 9a ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., podatnicy mają obowiązek sporządzania podatkowej do tych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, których łączna kwota (lub jej równowartość) WYNIKAJĄCA Z UMOWY LUB RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONA w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:
- 100.000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, przy czym w kapitale zakładowym nie uwzględnia się tej jego części, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m u.p.d.o.p.
- 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
- 50.000 euro - w pozostałych przypadkach.
Ważnym przy tym jest to, że ustawodawca podatkowy nakazuje by przy ustalaniu czy podatnik ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej uwzględniane były kwoty WYNIKAJĄCE Z UMOWY lub w skali jednego roku faktycznie zapłacone. W praktyce cały czas prowadzone są spory o treść pojęcie "transakcji"; niejasne są też regulacje traktujące czynnościach wykonanych i kwotach zapłaconych.

Podobnie jeżeli chodzi o samą dokumentację (gdy podatnik wyznaczy w odniesieniu do których transakcji czy umów ma ona być sporządzona), brak jest szczegółowych informacji jak ona winna wyglądać. Jednak w art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. zapisane zostało, że dokumentacja podatkowa takiej (takich) transakcji ma zawierać:
1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
5) wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;
6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Z powyższego należy wnioskować, że możliwym jest sporządzenie wspólnej dokumentacji dla różnych umów (transakcji) z danym podmiotem ale musi ona zawierać dane właściwe dla każdej z umów (transakcji) – np. funkcje w danej transakcji, sposób kalkulacji ceny dla danej transakcji etc.