Czy Fundacja przeznaczająca otrzymane środki na cele statutowe, które podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. musi o tym fakcie powiadamiać Urząd Skarbowy, aby być zwolniona z podatku dochodowego, czy może bez składania żadnego oświadczenia być zwolniona?
A jeśli nie złoży stosownego oświadczenia czy to oznacza, że mimo że jej dochody są zwolnione od podatku to Fundacja będzie musiała zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego?

Proszę o wzór takiego Oświadczenia jeśli jest niezbędne.
Fundacja nie ma obowiązku składania żadnego oświadczenia do Urzędu Skarbowego aby móc skorzystać ze zwolnienia. Dochody przeznaczone na cele statutowe Fundacja wykazuje w zeznaniu rocznym, składając deklarację CIT-8 oraz załącznik CIT-8/0.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.
Na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełniać łącznie dwa warunki: jego celem statutowym musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności, uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej.
Nie ma obowiązku składania w Urzędzie Skarbowym oświadczenia, aby móc skorzystać z takiego zwolnienia.
Dochody zwolnione wykazuje się natomiast składając zeznanie roczne za dany rok podatkowy - CIT-8 oraz załącznik CIT-8/0.
Dochody wolne na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. wpisuje się w pozycji 9 części B. 1 CIT-8/0 i powtarza w pozycji 20 (sumując z ewentualnymi innymi wypełnionymi w tej części pozycjami). Kwotę z pozycji 20 przenosi się do pozycji 40 deklaracji CIT-8.
Joanna Jasińska