Odpowiedź:
Moim zdaniem skoro przepis zastrzega, iż podmiotom zagranicznym nie przysługuje zwrot w odniesieniu do kwot jakie nie przysługiwałyby podatnikom krajowym, to skoro podatnikom krajowym w przypadku złożenia informacji i prowadzenia ewidencji przysługuje pełne odliczenie VAT, taka możliwość powinna przysługiwać według mnie również podmiotom zagranicznym.
Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 89 ust. 1c pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u. – podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 (tj. podmiotom nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju), nie przysługuje zwrot podatku w odniesieniu do kwot podatku w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, nie przysługuje podatnikom, o których mowa w art. 15 u.p.t.u., prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.
Jeżeli chodzi o występowanie o zwrot wydatków związanych z pojazdami samochodowymi należy wskazać iż przepisy u.p.t.u. ograniczają, co do zasady, do 50% kwotę podatku naliczonego od takich wydatków (art. 86a u.p.t.u.). Ograniczenie to obowiązuje również w przypadku występowania o zwrot VAT zapłacony w Polsce. Przy czym ograniczenie nie dotyczy pojazdu samochodowego uprawniającego w świetle art. 86a u.p.t.u. do pełnego odliczenia podatku VAT.
Jednym z przypadków pozwalających na pełne odliczenie VAT jest sytuacja gdy samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pk1 lit. a u.p.t.u.).
Aby skorzystać z pełnego odliczenia VAT należy jednak złożyć informację VAT-26 oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
Moim zdaniem, skoro przepis zastrzega, iż podmiotom zagranicznym nie przysługuje zwrot w odniesieniu do kwot jakie nie przysługiwałyby podatnikom krajowym, to skoro podatnikom krajowym w przypadku złożenia informacji i prowadzenia ewidencji przysługuje pełne odliczenie VAT, taka możliwość powinna przysługiwać według mnie również podmiotom zagranicznym.
Niemniej jednak obawiam się, iż niewykluczone iż organ podatkowy może uznać, iż możliwość złożenia informacji VAT-26 i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dotyczy tylko podatników, w związku z czym nie będzie miała zastosowania do podmiotu zagranicznego nie będącego podatnikiem.
W przypadku takiego stanowiska organu podatkowego uważam, że powinni Państwo starać się w oparciu o brzmienie art. 89 ust. 1c pkt 3 u.p.t.u. dochodzić swoich racji zaskarżając rozstrzygnięcia organów podatkowych.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 31.03.2015 r.