Pytanie

Nasza firma z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chce rozdać naszym klientom upominki o jednorazowej wartości nieprzekraczajacej 100 zł dla jednej osoby w postaci win opatrzonych naszym logo.

Czy mamy prawo do odliczenia VAT?

Czy mamy obowiązek naliczenia VAT od nieodpłatnego przekazania?

Odpowiedź

Tak, przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu butelek wina, o których mowa. Najprawdopodobniej ich przekazywanie nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatnika wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Brak jest jednocześnie przepisu wyłączającego możliwość korzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu towarów na cele reklamy, reprezentacji oraz promocji. W konsekwencji podatnicy nabywający towary i usługi na te cele mogą odliczać podatek naliczony, o ile zakupy te dotyczą ich działalności opodatkowanej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12.07.2013 r. – IPPP1/443-501/13-2/ISZ, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5.12.2014 r. – IPTPP2/443-656/14-4/JS czy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.08.2017 r., 0114-KDIP1-1.4012.235.2017.1.RR.).

Dotyczy to również przekazywanych, jako prezenty świąteczne, alkoholi, gdyż również zakup przeznaczonych dla kontrahentów alkoholi uprawnia podatników do odliczania VAT. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4.04.2016 r., IBPP1/4512-999/15/AW, czy interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.08.2017 r., 0114-KDIP1-1.4012.235.2017.1.RR. Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji „w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca przekazuje swoim kontrahentom w ramach reprezentacji zakupiony alkohol lub inne prezenty, a więc należy przyjąć, że przekazanie to związane jest, co prawda pośrednio, z czynnościami opodatkowanymi. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Zatem przy nabyciu alkoholu bądź innych prezentów Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”. A zatem przysługuje Państwou prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu butelek wina, o których mowa.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że nieodpłatne przekazywanie towarów, przy których nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia, podlega co do zasady opodatkowaniu VAT (zob. art. 7 ust. 2 u.p.t.u.).

Wyjątek od tej zasady dotyczy jednak przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (zob. art. 7 ust. 3 u.p.t.u.), zaś prezentami o małej wartości są, zgodnie z art. 7 ust. 4 u.p.t.u., przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób (tzw. ewidencję prezentów),

2. których przekazania nie ujęto w ewidencji prezentów, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Powoduje to, że jeżeli osoby, którym butelki zostały przekazane, nie otrzymały w ciągu roku nieodpłatnie innych towarów, przekazywane im butelki mogą stanowić prezenty o małej wartości, których nieodpłatne przekazywanie nie podlega opodatkowaniu VAT. Warunkiem takiego uznania będzie ujęcie przekazywanych butelek w tzw. ewidencji prezentów, tj. w ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, którym zostały przekazane (zob. art. 7 ust. 4 pkt 2 u.p.t.u.).

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów