Kontrahent wpłacił 100% zaliczkę na zakup towaru dnia 29 lipca. W dniu 3 sierpnia towar został sprzedany kontrahentowi.
Czy faktura sprzedaży może być wystawiona 3 sierpnia (w ciągu 7 dni od wpłynięcia zaliczki) czy musi być wystawiona w lipcu, ponieważ moment podatkowy powstał w dniu wpłynięcia pieniędzy na rachunek bankowy, tj. 29 lipca?
Faktura może być wystawiona 3 sierpnia.
Jak wynika z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 68. poz. 360) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadku gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano cześć lub całość należności (np. zaliczkę), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia o dnia otrzymania tejże należności. Reguła ta znajduje zastosowanie niezależnie od momentu powstania obowiązku podatkowego – tj. faktura może być wystawiona w okresie rozliczeniowym późniejszym od okresu, w którym dla danej czynności powstał w VAT obowiązek podatkowy. Bez względu więc na fakt, że obowiązek podatkowy, uwarunkowany w tym przypadku otrzymaniem zaliczki, powstał w miesiącu lipcu, faktura dokumentująca przedmiotową czynność może być wystawiona w miesiącu sierpniu – nie później jednak niż siódmego dnia o dnia powstania tegoż obowiązku.