Pytanie

Nasza spółka często nagradza pracowników nagrodami rzeczowymi za wyjątkowe zaangażowanie. Powszechną praktyką jest również kupowanie prezentów dla pracowników, którzy odchodzą z pracy. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku wartość nagród/prezentów doliczana jest do przychodu pracownika i odprowadzany jest podatek. W efekcie pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy.
Czy możemy, jako pracodawca, pokryć koszt należnego podatku, który należy doliczyć do przychodu pracownika, a więc "ubruttowić" przyznane świadczenie rzeczowe?
Chcielibyśmy, aby pracownicy nie otrzymywali pomniejszonego wynagrodzenia netto.
Czy takie "ubruttowienie" jest zgodne z przepisami i nie zostanie zakwestionowane przez organy podatkowe?

Odpowiedź

Ubruttowienie jest w praktyce bardzo często stosowane i nie jest kwestionowane przez organy podatkowe.

Uzasadnienie

Niestety w uwagi na brak przepisów, w tym zakresie a w szczególności brak jakichkolwiek zakazów z tym związanych należy uznać, iż za prawidłowe stanowisko iż "ubruttowienie" świadczenia rzeczowego jest skuteczne. Polega ono na tym, iż obok świadczenia rzeczowego pracodawca przyznaje takie świadczenie pieniężne, które pozwala na pokrycie należnych od świadczenia głównego, również podatku.

W rezultacie pracownik kwot tych w praktyce nie otrzymuje, jednak potrącane z nich są obciążające pracownika podatki. W efekcie przyznanie świadczenia rzeczowego jest podatkowo obojętne dla pracownika, ale obciąża pracodawcę.

pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego