Czy dopłaty wniesione przez wspólników spółki z o.o. w 2009 r., a które wynikają z umowy spółki, z uchwały wszystkich wspólników i które będą zwrócone w ciągu najbliższych czterech lat podlegają podatkowi PCC 0,5%?
Tak, dopłaty wniesione do spółki z o.o. implikują obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych naliczonego przy zastosowaniu stawki 0,5%.
Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zamieszczony został w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że katalog zamieszczony w art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. ma charakter zamknięty, a co za tym idzie, jeżeli jakaś czynność (umowa) nie została w nim wyszczególniona nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) u.p.c.c. ustawodawca wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa spółki.

Oczywiście pamiętać należy, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Zaznaczyć przy tym trzeba, że zgodnie z treścią regulacji art. 1 ust. 3 pkt 2 u.p.c.c., w przypadku spółki kapitałowej za zmianę umowy spółki uznaje się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.
Oznacza to, że wniesienie dopłat do spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki.
W art. 9 pkt 11 u.p.c.c. ustawodawca zwolnił od podatku umowy spółki i ich zmiany:
a) związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany,
b) związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska,
c) związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu,
d) jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.
Po przeprowadzonej analizie należy stwierdzić, że żadne z powołanych powyżej zwolnienie nie ma zastosowana w analizowanym przypadku a to oznacza, że wniesienie dopłaty podlega opodatkowaniu półprocentowym podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki.