Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na budowie i sprzedaży domów jednorodzinnych.
Podatek dochodowy rozlicza na podstawie PKPiR. Budowę 7 budynków rozpoczęto w 2009 r. Koszty bezpośrednio przyporządkowane do konkretnych budynków ewidencjonowane są w PKPiR w kolumnie 10 zaś usługi podwykonawców w kolumnie 14, tak jak pozostałe koszty pośrednie. Na koniec roku sporządzono spis z natury rozpoczętej inwestycji i potraktowano go jako koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodu 2009 r. Zaś wszystkie koszty organizacji placu budowy i tym podobne stanowiły koszt uzyskania przychodu roku 2009 r.
Czy koszty zostały rozliczone prawidłowo?
Tak, dokonanie wyceny niesprzedanych domów w wartości zużytych do ich budowy materiałów jest prawidłowe.
Przepis § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) - dalej r.p.k.p.r. - stanowi, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Aby uniknąć zawyżania kosztów, w § 27 r.k.p.r. zawarte zostało zastrzeżenie, iż podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, PRODUKCJI W TOKU, WYROBÓW GOTOWYCH, braków i odpadów na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. W kolumnie 10 księgi wpisuje się zakupy materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu, przy czym:
a) towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
b) materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,
c) materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.
Przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.
Jak stanowi § 29 ust. 3 r.p.k.p.r., PRZY DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BUDOWLANEJ PRODUKCJĘ NIEZAKOŃCZONĄ WYCENIA SIĘ WEDŁUG KOSZTÓW WYTWORZENIA, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.
Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z dnia 11 lutego 2010 r., IPPB1/415-915/09-2/JB, wyjaśniła: "Niesprzedane mieszkania w zależności od stopnia ich zaawansowania będą produkcją w toku, bądź wyrobami gotowymi podlegającymi spisowi z natury na koniec okresu sprawozdawczego i wycenie według kosztów wytworzenia. Tym samym w spisie tym zostaną ujęte towary handlowe (działki, materiały) nabyte w związku z wybudowaniem mieszkań, niesprzedanych w danym roku podatkowym. Składniki objęte remanentem wyłączone zostają z kosztów uzyskania przychodów danego okresu sprawozdawczego, w którym nie uzyskano przychodu z ich sprzedaży."
Analiza powyższych przepisów wskazuje, że postępowanie opisane w treści pytania jest prawidłowe.