W spadku otrzymałam akcje spółek.
Czy uzyskany dochód w wyniku ich sprzedaży jest wolny od podatku dochodowego?

Dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w spadku jest objęty zwolnieniem od opodatkowania tylko takiej części, w jakiej odpowiada on kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Przychodem z kapitałów pieniężnych są przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. W przypadku zbycia akcji powinien być zastosowany art. 30b ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. Regulacja ta stanowi, że dochodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania tych przychodów. Od dochodów uzyskanych z tego tytułu podatek wynosi 19%.
Przepisy u.p.d.o.f. nie przewidują zwolnienia dla dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji nabytych pod tytułem darmym np. w drodze spadku.
Związku z faktem, że akcje zostały nabyte bez odpłatności brak też jest możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu.
Zwolnieniem od opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 u.p.d.o.f. może być objęty jedynie dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Pozostała część uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia akcji ustalona powinna podlegać opodatkowaniu.
Powyższe potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 października 2010 r., IBPBII/2/415-872/10/MM oraz interpretacji z dnia 5 maja 2010 r., IBPBII/2/415-604/10/MM.