Małoletnia córka pracowała w 2009 r. w miesiącach wakacyjnych w McDonaldzie na podstawie umowy o pracę. Uzyskała z tego tytułu przychód w wysokości 1162 zł.
Czy powinnam w imieniu córki złożyć zeznanie roczne?
Czy w tym przypadku powinnam wystąpić w imieniu córki z wnioskiem o nadanie NIP?
Czy może nie ma takiego obowiązku, jeśli dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku?

Tak, powinna Pani złożyć zeznanie roczne w imieniu córki. Szczegóły oraz odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się w uzasadnieniu.
Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się, co do zasady, do dochodów rodziców. Nie dotyczy to jednak dochodów małoletnich z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, które to dochody podlegają u małoletnich odrębnemu opodatkowaniu (zob. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 - dalej u.p.d.o.f.).
Oznacza to, że dochód uzyskany w 2009 r. przez Pani małoletnią córkę na podstawie umowy o pracę podlega odrębnemu opodatkowaniu. Konieczne będzie w tej sytuacji złożenie przez Panią zeznania PIT-37 w imieniu córki. Należy bowiem zauważyć, że w zeznaniach rocznych podatnicy są obowiązani informować o uzyskanym w trakcie roku dochodzie lub o poniesionej stracie (zob. art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f.). W konsekwencji, przesłanką wyłączenia obowiązku składania zeznania rocznego PIT jest brak przychodu (dochodu), nie zaś brak podatku. Dlatego też podatnicy, którzy uzyskali w ciągu roku przychody (dochody), są obowiązani do złożenia zeznania rocznego również wówczas, gdy w zeznaniu tym nie zostanie wykazany podatek do zapłaty (podatek wyniesie 0 zł lub wystąpi nadpłata). W szczególności obowiązku złożenia zeznania rocznego nie wyłącza fakt uzyskania dochodu niższego od dochodu wolnego od opodatkowania (w 2009 r. było to 3091 zł).
W związku z powyższym konieczne będzie również dokonanie w imieniu córki zgłoszenia identyfikacyjnego celem uzyskania numeru NIP (o ile zgłoszenie takie nie zostało dokonane za pośrednictwem płatnika, czyli pracodawcy – zob. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm. – dalej u.n.i.p.). Zgłoszenia takiego należy dokonać nie później niż wraz ze złożeniem zeznania PIT-37 za córkę (zob. art. 6 ust. 7 u.n.i.p.).