Pytanie

Firma handlowa prowadząca w 2013 r. PKPiR od stycznia do listopada 2013 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w kwocie 4.200.000 zł. Sprzedaż za grudzień 2013 r. prawdopodobnie osiągnie wartość 1.000.000 zł. W przychodach tych zsumowana jest wartość korekty art. 24 u.p.d.o.f. w kwocie 195.000 zł.
Czy do limitu obowiązującego do prowadzenia księgi rachunkowej w 2014 r. wlicza się wartość korekty z art. 24 u.p.d.o.f.?

Odpowiedź

Różnic remanentowych nie uwzględnia się w limicie uzasadniającym obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uzasadnienie

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości (art. 24a ust. 4 u.p.d.o.f.). Zatem kwota korekty (czyli, jak rozumiem, różnic remanentowych) wynikającej z art. 24 u.p.d.o.f. nie wlicza się do limitu przychodów warunkującego powstanie obowiązku otwarcia ksiąg rachunkowych.

Na marginesie należy wspomnieć, że wspomniany limit dla ksiąg rachunkowych wynosi 1.200.000 euro (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330). Ponieważ wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 2 ustawy) to limit ten wynosi 5.059.560 zł.