Zakupiliśmy usługi hotelowe i gastronomiczne dla pracowników innej firmy. Chcemy je refakturować na kontrahenta, lecz z uwagi na brak prawa do odliczenia podatku VAT od usługi hotelowej i gastronomicznej, chcemy odsprzedać usługę po cenie brutto plus VAT.
Czy mamy prawo do zastosowania stawki VAT 8%, czy też z uwagi na podwyższenie ceny sprzedaży powinniśmy zastosować stawke 23%?

W mojej ocenie dla usług hotelowych i gastronomicznych zakupionych w celu dalszej odsprzedaży, nie ma podstaw prawnych do zastosowania stawki preferencyjnej. W związku z czym, należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%.
W odniesieniu do przedstawionego pytania, na wstępie należy przypomnieć, że od dnia 01 stycznia 2011 r. ustawodawca dokonał zmian w ustawie m.in. dotyczących stawek w podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., ustawodawca określił podstawową stawkę VAT, w wysokości 23%, zaś w ust. 2 stawkę obniżoną w wysokości 8% określono dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.
Ze stanu faktycznego wynika, że zakupione zostały usługi hotelowe i gastronomiczne dla pracowników innej firmy w celu dalszej odsprzedaży.
W wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 8%, w poz. 163 ustawodawca wymienił PKWiU 55, tj. usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie również mieszczą się usługi hotelarskie. Zaś usługi gastronomiczne ustawodawca wykazał w załączniku nr 1 pod poz. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), określając również obniżoną stawkę podatku do wysokości 8%, dla usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56) z wyłączeniami.
Zatem mając na uwadze powyższe, w odpowiedzi na pytanie dotyczące zastosowania stawki dla omawianych usług, należy zwrócić uwagę, że stawkę preferencyjną 8% mogą zastosować jedynie podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie tych usług, a nie podmioty zakupujące te usługi w celu dalszej odsprzedaży (czy też osoby pośredniczące w sprzedaży tych usług).
W mojej ocenie dla usług hotelowych i gastronomicznych zakupionych w celu dalszej odsprzedaży, nie ma podstaw prawnych do zastosowania stawki preferencyjnej. W przedmiotowej sprawie należy zastosować stawkę podstawową w wysokości 23%.

Uwagi

W związku z tzw. "refakturowaniem" wspomnianym w pytaniu, należy zaznaczyć, że celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów przez refakturujący podmiot na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał.
Z przyjętej praktyki wynika, że przeniesienie kosztów na kontrahenta może mieć miejsce, jeżeli spełnione są pewne warunki. Do jednego z warunków należy to, że przedmiotem refakturowania mogą być jedynie usługi. Ostatecznym konsumentem usługi powinien być odbiorca wystawionej refaktury. Na refakturę podatnik refakturujący, powinien nanieść wszystkie dane dotyczące usługi wymienione w fakturze pierwotnej, będącej podstawą refakturowania, w tych samych kwotach, na ogół z taką samą stawką opodatkowania podatkiem VAT. Wystawiając refakturę, nie może być mowy o żadnej dodatkowej marży. Bardzo ważną kwestią jest również, aby fakt tzw. "przerzucania kosztów" przy pomocy refaktury, uregulowany był w umowie zawartej pomiędzy kontrahentami.
Powyższe oznacza, że w omawianej sprawie brak jest podstaw do "refakturowania" usług hotelowych i gastronomicznych.

Dorota Mielcarek