Odpowiedź:

Tak, cesje umów leasingu operacyjnego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (o ile dokonywane są przez podatników podatku od towarów i usług działających w takim charakterze). Dotyczy to zarówno cesji odpłatnych, jak i nieodpłatnych.

Uzasadnienie:

Opodatkowaniu VAT podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.). Przez świadczenie usług rozumie się świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (zob. art. 8 ust. 1 u.p.t.u.).

Tak szeroka definicja świadczenia usług powoduje, że opodatkowaniu podatkiem VAT (według stawki podstawowej 23%) podlegają również cesje umów, w tym cesje umów leasingu (o ile dokonywane są przez podatników podatku od towarów i usług działających w takim charakterze). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 3 marca 2006 r. (ŁUS-III-2-443/30/06/MJS), w którym czytamy, że „wykonane przez Spółkę odpłatne przeniesienie na kontrahenta praw wynikających z umów leasingu maszyn produkcyjnych, zawartych przez Spółkę w charakterze leasingobiorcy, stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Dotyczy to nie tylko odpłatnych cesji umów leasingu. Opodatkowaniu VAT podlegają również nieodpłatne cesje umów leasingu, o ile dokonywane są do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (zob. art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 29.06.2015 r.