Pytanie

Nasza spółka zamierza podpisać umowy użyczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z zarządcami nieruchomości. W związku ze zmianą przepisów związanych z gospodarką odpadami, zarządcy zobowiązani są do zapewnienia mieszkańcom pojemników oraz utrzymania ich w należytym porządku. Nowe przepisy wchodzą w życie od lipca, a zarządcy tych pojemników nie posiadają, bo dotąd nasza spółka rozstawiała je w całym mieście i prowadziła selektywną zbiórkę. Jesteśmy również zarządca składowiska odpadów i odpady z pojemników objętych umowami użyczenia będą trafiać na nasze składowisko.
Czy bezpłatne użyczenie pojemników wywoła skutki w podatku VAT?

Odpowiedź

Nieodpłatne świadczenie usług jest zrównane z odpłatnym świadczeniem, czyli podlega opodatkowaniu VAT, jeśli nie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Natomiast jeśli świadczona usługa (użyczenie) jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem to nie podlega opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie

Jak zaś wynika z art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:
1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Tak więc, by można było mówić o obowiązku podatkowym z tytułu umowy użyczenia przede wszystkim podmiot użyczający musi działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Dodatkowo, aby umowa użyczenia podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wydanie nie może być związane z prowadzoną przez użyczającego działalnością gospodarczą.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego pojawia się pytanie, czy ta usługa jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa czy też nie.
W analizowanym przypadku podatnik usługowo zarządza składowiskiem odpadów, na które trafią odpady z pojemników objętych umowami użyczenia. Oznacza to, że nieodpłatnie przekazane kontenery pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej. Poza tym nie ma wątpliwości co do tego, że został zakupiony na potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Do czasu zmiany przepisów wykorzystywane były przez podatnika w celu zbiórki odpadów selektywnych.

Okoliczności te wskazują, że usługa ta (bezpłatne użyczenie) jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem.