Czy aneksowanie w 2009 r. samego terminu spłaty pożyczki udzielonej w 2004 r. na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (umowa wówczas zwolniona z PCC) skutkuje opodatkowaniem PCC?
Przedmiotowa zmiana umowy pożyczki nie podlega opodatkowaniu PCC.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450) - dalej u.p.c.c., podatkowi podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Co do zasady podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega również zmiana umowy pożyczki, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dokonana w 2009 r. zmiana umowy pożyczki, polegała jedynie na zmianie terminu spłaty pożyczki. Zatem nie powodowała podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którą w przypadku pożyczek jest kwota lub wartość pożyczki. Z tego powody należy uznać, iż przedmiotowa zmiana umowy pożyczki nie podlega opodatkowaniu PCC.

Tomasz Kaczyński