Czy 1% z rozliczenia podatku można przeznaczyć na rzecz konkretnej osoby fizycznej posiadającej Kartę Powodzianina?
Czy na rzecz brata, który posiada Kartę Powodzianina, można przekazać darowiznę?

Kwota 1% podatku może być przekazana wyłącznie organizacji, która ma status organizacji pożytku publicznego.
Nie można przekazać kwoty 1% konkretnej osobie fizycznej. Uznaje się natomiast za dopuszczalne wskazanie w zeznaniu rocznym konkretnego celu, jaki ma zrealizować z otrzymanych pieniędzy organizacja pożytku publicznego, a więc np. "na pomoc dla powodzianina X".
Jeśli więc byłoby tak, że jakaś organizacja pożytku publicznego organizowałaby pomoc dla powodzian, to wówczas przekazując jej 1% podatku można by zapewne wskazać konkretną osobę (konkretnego powodzianina), do którego ma być skierowana pomoc.
Regulacje prawne dotyczące przekazywania 1% podatku zawarte są w przepisach art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
Zgodnie z art. 45c ust. 1 u.p.d.o.f., naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek wyrażony w zeznaniu rocznym przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Za wniosek, o którym mowa, uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.
Tak więc kwota 1% podatku może być przekazana wyłącznie organizacji, która ma status organizacji pożytku publicznego.
Nie można przekazać kwoty 1% konkretnej osobie fizycznej. Uznaje się natomiast za dopuszczalne wskazanie w zeznaniu rocznym konkretnego celu, jaki ma zrealizować z otrzymanych pieniędzy organizacja pożytku publicznego, a więc np. "na pomoc dla powodzianina X".
Jeśli więc byłoby tak, że jakaś organizacja pożytku publicznego organizowałaby pomoc dla powodzian, to wówczas przekazując jej 1% podatku można by zapewne wskazać konkretną osobę (konkretnego powodzianina), do którego ma być skierowana pomoc.
Żadnych szczególnych rozwiązań w tym zakresie nie przewiduje ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 992).
Nie ma także rozwiązań tego rodzaju w ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 z późn. zm.). Jedyne, co w podobnym zakresie przewiduje ta ustawa to zwolnienie od podatku dochodowego dochodów (przychodów) poszkodowanego otrzymanych na usuwanie skutków powodzi z tytułu:
a) nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
b) darowizn, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768).