Uproszczenie rozliczeń podatkowych gdy zaliczki rejestrowane są za pomocą kasy fiskalnej

Obecnie do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Przedsiębiorcy mają obowiązek zaewidencjonować pobraną zaliczkę, a jednocześnie zaliczka ta nie stanowi przychodu w podatku dochodowym. Wymaga to prowadzenia odrębnej ewidencji przyjętych zaliczek, o które należy pomniejszać obrót.

W projekcie zaproponowano ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym z podatkiem od towarów i usług. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających ewidencjonowaniu za pomocą kas, za datę powstania przychodu uważa się dzień pobrania wpłaty.

Zwolnienie z podatku świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy

Projekt zakłada zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowania przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym - art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT.

Zwolnienie z podatku usług bezpłatnej pomocy prawnej

Wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz osób objętych pomocą społeczną - zdaniem projektodawców - uzasadnia kompleksowe uregulowanie tego zagadnienia w podatku dochodowym. Projekt przewiduje zwolnienie z podatku wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez osobę korzystającą z pomocy społecznej z tytułu pomocy prawnej świadczonej na rzecz tej osoby.