Pytanie

Podatnik (PKPiR, VAT) prowadzi działalność w charakterze pośrednika sprzedaży towarów dietetycznych. W zamian za osiągnięcie określonego progu sprzedaży, otrzymuje czek.
Czy przychód z tytułu otrzymania niniejszego czeku, powinien rozpoznać jako przychód podatkowy i opodatkować podatkiem dochodowym?
Czy przychód wystąpi w momencie otrzymania czeku, czy w momencie jego realizacji?

Odpowiedź

Fakt otrzymania czeku spowoduje powstanie przychodu, z którego dochód powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy rozpoznać w momencie otrzymania czeku.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody podatnika, czyli inaczej nadwyżki przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania (art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f.). Otrzymanie czeku rodzi po stronie podatnika swego rodzaju przychód (przysporzenie majątkowe). Fakt otrzymania czeku spowoduje więc powstanie przychodu, z którego dochód powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f, za datę uzyskania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

W przypadku braku podstaw do zastosowania powołanych wyżej regulacji, zastosowanie znajduje przepis art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f., zgodnie z którym za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

W związku z brakiem podstaw do zastosowania w analizowanym przypadku dyspozycji z art. 14 ust. 1c pkt 1 i pkt 2 u.p.d.o.f., zasadne jest zastosowanie przepisu określonego art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f. Dniem więc otrzymania przychodu związanego z osiągnięciem określonego progu sprzedaży, będzie dzień otrzymania (postawienia do dyspozycji podatnika) zapłaty. Zapłata została w analizowanym przypadku postawiona do dyspozycji podatnika w dniu otrzymania czeku. Zatem przychód podatkowy należy tu rozpoznać w momencie otrzymania czeku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł