W regionie może być też prowadzona działalność wydawnicza oraz informacyjna. W tej formie może być realizowane kolejne zadanie, tj. propagowanie (promocja) zawodu doradcy podatkowego. Region powinien chronić interesy zawodowe doradców podatkowych i czuwać nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej.

Zobacz: Samorząd doradców podatkowych w regionach >>

W regionach są powoływani przedstawiciele społeczni w rozumieniu art. 90 Kodeksu postępowania karnego. Przedstawiciele biorą udział w postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonych przeciwko doradcom podatkowym. Kolejne zadanie regionów to działalność rozjemcza oraz koordynacja praktyk zawodowych.

Można wziąć sprawy w swoje ręce

Każdy doradca ma szansę włączyć się prace na rzecz samorządu w swoim regionie. Raz na cztery lata są organizowane Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby, podczas których wybiera się nowych członków Zarządów i Zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych.

Zarządy Regionalnych Oddziałów opracowują swoje plany pracy i roczne plany finansowe oraz sprawozdania z ich wykonania. Zarządzają też majątkiem i funduszami Oddziału. Zarządy podejmują decyzje w drodze uchwał i przekazują je Krajowej Radzie. KRDP może uchylić uchwałę Zarządu, jeżeli narusza ona prawo powszechnie obowiązujące, Statut lub inne uchwały Zjazdu.

Z kolei Zamiejscowe Oddziały Sądu Dyscyplinarnego zajmują się rozpatrywaniem spraw z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego, pozostających we właściwości tego sądu, dotyczących doradców podatkowych należących do danego Regionalnego Oddziału Izby.