Przedsiębiorcy ponoszą szczególnie wysokie koszty związane z rejestracją i upadłością firmy, realizacją obowiązków podatkowych, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rozstrzyganiem sporów i dochodzeniem należności, realizacją inwestycji budowlanych. Porażką rządu zakończyło się wprowadzenie „jednego okienka”, w którym można byłoby szybko zarejestrować firmę.

W 2010 roku rząd dokonał blisko 40 nowelizacji ustaw podatkowych, ale w ich wyniku liczba barier podatkowych nie została ograniczona, a nawet uległa wydłużeniu. Największym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość wystawiania faktur VAT w wersji elektronicznej. Jeżeli podwyżka VAT była nieunikniona ze względu na sytuację finansów publicznych, to szkoda, że nie wykorzystano jej do ujednolicenia stawek tego podatku. Przedsiębiorcy ponieśli wysokie koszty operacji bez korzyści w postaci uproszczenia systemu.

W ustawodawstwie pracy niewiele się zmieniło: pozytywnie oceniamy nowelizację ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, negatywnie zaś wprowadzenie dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli. Dofinansowanie zamawianych kierunków studiów na uczelniach pozwoli lepiej dopasować kwalifikacje absolwentów do potrzeb rynku pracy. Przedsiębiorcy nadal uważają, że regulacje w tym obszarze są zbyt sztywne i nie sprzyjają zwiększaniu zatrudnienia.

Droga do pozwolenia na budowę nie uległa skróceniu. Nadal bolączką jest przewlekłość i nieprzewidywalność procedur administracyjnych. Nie doczekaliśmy się zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym, która miała skłonić władze samorządowe do uchwalania planów i w konsekwencji ułatwić realizacje inwestycji, a jednocześnie zachowanie ładu przestrzennego.

Nadal brak decyzji co do zasad przyznawania nieodpłatnych pozwoleń na CO2 oraz przeznaczenia środków uzyskanych z aukcji pozwoleń CO2. Utrzymane zostały ceny regulowane energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Związane z tymi regulacjami ryzyko zniechęca do inwestowania.

Postęp we wdrażaniu e-administracji następuje: wprowadzono elektroniczny rejestr ksiąg wieczystych i elektroniczne postępowanie w sądzie. Ale nadal możliwości elektronicznego kontaktowania się z urzędami publicznymi są ograniczone.

Na ukończeniu są prace nad projektami oczekiwanymi od dawna przez przedsiębiorców: zastąpieniem zaświadczeń oświadczeniami, uproszczeniem rejestracji spółek, leasingiem konsumenckim, elektronicznym KRS. Szkoda, że zawieszono prace nad prawem holdingowym.

Niestety, wiele projektów nad którymi trwają prace niesie zagrożenia: nowelizacja prawa zamówień publicznych umożliwi arbitralne wykluczanie i szantażowanie wykonawców, projekt ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nie gwarantuje zachowania uczciwej konkurencji, ustawa o refundacji leków obciąży firmy farmaceutyczne dodatkowym podatkiem i ryzykiem.