Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą złożyli w 2015 roku 545 572 zeznań (o 788 zeznań więcej niż za 2014 rok). W 10 585 zeznaniach podatnicy tej grupy wykazali dodatkowo przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

Znacząco wzrosła liczba zeznań (458 415) składanych przez podatników, którzy wybrali tę formę opodatkowania wyłącznie dla przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (o 42 352 zeznań więcej niż za 2014 rok).

Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniach za 2015 rok wykazali przychód w łącznej kwocie 45 971 748 tys. zł. Najwyższą wartość przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej stanowiły przychody m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej, opodatkowane wg stawki 5,5%, z działalności usługowej, opodatkowane wg stawki 8,5 proc., i z działalności gastronomicznej i usługowej w zakresie handlu, opodatkowane wg stawki 3 proc. Przychody z najmu i umów o podobnym charakterze, opodatkowane wg stawki 8,5 proc. wyniosły 8 360 023 tys. zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej i z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jest to fakultatywna forma opodatkowania, którą podatnik wybiera składając stosowne oświadczenie. Mogą ją wybrać podatnicy, którzy:- rozpoczną prowadzenie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej (bez względu na wysokość przychodów) lub prowadzili działalność w poprzednim roku, a ich przychód z tej działalności nie przekroczył określonej ustawowo kwoty (obecnie 150 000 euro).