Ustawa o rachunkowości, w art. 80 ust. 3 wyłącza obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek niebędących spółkami handlowymi, a więc również fundacji, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej automatycznie powoduje, że mają zastosowanie kryteria z art. 64 ustawy. Jest jrdnak niewiele fundacji w Polsce, które podlegałyby obowiązkowi badania na podstawie kryteriów zawartych w tym artykule.

W polskim systemie prawnym obowiązuje inne uregulowanie, które może determinować obowiązek badania największych fundacji w określonych przypadkach. Jest to rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, w którym określono obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego spełniających równocześnie 3 kryteria z § 1 rozporządzenia. Coraz więcej fundacji decyduje się dobrowolnie badać swoje sprawozdania finansowe.

Badanie sprawozdania finansowego fundacji staje się prawdziwym wyzwaniem dla biegłego rewidenta. Rośnie również jego rola jako podmiotu, który może sugerować rozwiązania przyczyniające się do podnoszenia jakości sprawozdań finansowych fundacji. Biegły rewident powinien postulować wybór polityk rachunkowości, które zapewnią rzetelny obraz sytuacji majątkowej fundacji w sprawozdaniu finansowym oraz naciskać na zarządy fundacji na ujmowanie jak najszerszych ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Wówczas sprawozdanie finansowe może stać się elementem budowania pozytywnego wizerunku i reputacji fundacji, tak istotnej dla możliwości jej funkcjonowania.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów