Odpowiedź:

Stanowisko zaprezentowane w pytaniu nie jest prawidłowe, gdyż podstawą wyliczenia zaliczek uproszczonych jest dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w poz. 55 zeznania PIT-36.

Uzasadnienie:

Podatnicy mają też do wyboru możliwość skorzystania z zaliczek uproszczonych, ustalonych w stałej wysokości. Zasady i warunki ustalania zaliczek uproszczonych regulują przepisy art. 44 ust. 6b-6i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Stosownie do art. 44 ust. 6b u.p.d.o.f., u podatników rozliczających się według skali podatkowej podstawę obliczenia zaliczek uproszczonych stanowi dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy lub w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Oznacza to, że za podstawę ustalenia zaliczek uproszczonych na 2016 r. należy przyjąć dochód wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym w:

2015 r. za rok 2014 albo

2014 r. za rok 2013 pod warunkiem, że w zeznaniu za 2014 r. podatnik nie wykazał dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo dochód ten nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej.

Z treści pytania wynika, że w analizowanym przypadku podstawą ustalenia zaliczek uproszczonych na 2016 r. będzie PIT-36 za rok 2014 r. złożony w 2015 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f., u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania, skorygowana o różnice remanentowe.

Oznacza to podstawą wyliczenia zaliczek uproszczonych jest dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w poz. 55 zeznania PIT-36.

Od tego dochodu należy wyliczyć zaliczki przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 18%, w wysokości 1/12 tak obliczonej kwoty. Faktyczną kwotę zaliczki podlegającą wpłacie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika (art. 44 ust. 6i). Tym samym stanowisko zaprezentowane w pytaniu nie jest prawidłowe.

Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 10.08.2015 r.