Pytanie

Od 1 kwietnia 2014 r. prowadziliśmy ewidencję przebiegu pojazdu dla trzech pojazdów samochodowych w celu odzyskania 100 proc. VAT od paliwa i wydatków eksploatacyjnych. Jednak zapomnieliśmy złożyć VAT-26 do urzędu skarbowego.
Czy w takim przypadku można:
- złożyć VAT -26 z datą poniesienia pierwszego wydatku 1 kwietnia 2014 r.
- złożyć VAT-26 w czerwcu (z opóźnieniem) - pismo wyjaśniające opóźnione złożenie VAT-26 - prośbę do Naczelnika Urzędu Skarbowego o odstąpienie od wymierzenia kary.

Odpowiedź eksperta Vademecum Głównego Ksiegowego

Jeśli:
- wprawdzie ewidencję przebiegu pojazdu prowadziliście od kwietnia 2014 r.;
- lecz VAT-26 złożyliście w czerwcu 2014 r.,
to samochód jest na "pełnym odliczeniu" dopiero od czerwca 2014 r.
Prawo do pełnych odliczeń nabywacie dopiero od dnia złożenia VAT-26. Jeśli do tej pory odliczaliście cały podatek od wydatków związanych z tymi samochodami, to powinniście skorygować podatek (deklaracje). Skuteczna korekta deklaracji powoduje niekaralność za wcześniejsze podanie w niej nieprawdy (tj. zawyżenia kwoty podatku do odliczenia). Nie trzeba składać czynnego żalu.

Uzasadnienie

Zgodnie z nowymi regulacjami zawartymi w art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., ograniczania w kwocie podatku naliczonego dotyczą pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 34 u.p.t.u.). Ograniczenia te nie mają jednakże zastosowania do pojazdów samochodowych "wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika" (w rozumieniu u.p.t.u.).

Jak wynika z art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, m.in. wówczas gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zobacz: Samochód w działalności gospodarczej >>

Należy tutaj zwrócić uwagę na brzmienie art. 86a ust. 12 i 13 u.p.t.u. Otóż z powołanych przepisów wynika, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach (na druku VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa, (tj.VAT-26) uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Zobacz: Fiskus ukarze za brak informacji VAT-26 >>

Jeśli zatem:
- wprawdzie ewidencję przebiegu pojazdu prowadziliście od kwietnia 2014 r.;
- lecz VAT-26 złożyliście w czerwcu 2014 r.,
to samochód jest na "pełnym odliczeniu" dopiero od czerwca 2014 r.

Nie ma możliwości przywrócenia terminu do złożenia VAT-26 w przeszłości. Nie ma także możliwości złożenia VAT-26 z datą wsteczną. W związku z tym prawo do pełnych odliczeń nabywacie dopiero od dnia złożenia VAT-26.

Jeśli do tej pory odliczaliście cały podatek od wydatków związanych z tymi samochodami, to powinniście skorygować deklaracje za kwiecień 2014 r. oraz ewidencje zakupów za kwiecień 2014 r. i maj 2014 r.

Skuteczna korekta deklaracji powoduje niekaralność za wcześniejsze podanie w niej nieprawdy (tj. zawyżenia kwoty podatku do odliczenia). Wynika to z brzmienia art. 16a ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – dalej k.k.s. Nie trzeba składać czynnego żalu w rozumieniu art. 16 k.k.s.