Co należy rozumieć pod pojęciem "lub innych organów stanowiących osób prawnych" użytym w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f.? Czy prezydium zarządu, które ma kompetencje organu wykonawczego i jest odrębnym organem od zarządu, może być w rozumieniu ww. artykułu innym organem stanowiącym osoby prawnej?
O tym, czy prezydium zarządu może być uznane za organ stanowiący osoby prawnej zadecydują odrębne regulacje lub akty statutowe takiej jednostki – szczegóły w uzasadnieniu.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., do źródła działalność wykonywana osobiście zalicza się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. W przepisie takim ustawodawca utworzył otwarty katalog przypadków, w których ma on zastosowanie. Użycie przez prawodawcę sformułowania "inne organy stanowiące osoby prawnej" decyduje o tym, iż regulacja taka może mieć zastosowanie, gdy łącznie spełnione są dwa warunki: osoba fizyczna zasiada w ORGANIE osoby prawnej oraz gdy ów organ ma charakter stanowiący, czyli decydujący o funkcjonowaniu danego podmiotu.
Niewątpliwie, jeżeli odrębne przepisu normują zagadnienie funkcjonowania organów osoby prawnej, to za takie (organy) uznamy jedynie "zespoły" posiadające status organu zgodnie z tymi przepisami. Tak jest np. w przypadku spółek kapitałowych, których organy i reguły ich funkcjonowania zostały opisane w regulacjach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.); przepisy te nie przewidują istnienia prezydium zarządu. Jeżeli więc pytanie dotyczy prezydium zarządu spółki kapitałowej, to nie może być mowy o zastosowaniu art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. Jednak w przypadku innych osób prawnych, w odniesieniu do których odpowiednie unormowania konstytuują funkcjonowanie prezydium zarządu jako organu, lub które nie definiują zagadnienia organów jednostki, pozostawiając tym samym tego rodzaju kwestię do uregulowania w aktach statutowych, wobec przychodów osiąganych przez członków takiego prezydium mogą mieć zastosowanie przepisy art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. i z nimi związane regulacje.