Odpowiedź:
W mojej ocenie w przypadku sprzedaży firmowego samochodu, który wcześniej został przekazany na cele prywatne dochodem do opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu jego zbycia a wartością początkową tego pojazdu, powiększona o odpisy amortyzacyjne naliczone do dnia jego przekazania na cele prywatne.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami, jeżeli odpłatne zbycie środka trwałego, który został wcześniej wycofany z prowadzonej działalności gospodarczej, ma miejsce przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym miało miejsce wycofanie składnika majątku z ewidencji środków trwałych, uzyskany przychód ze sprzedaży stanowi przychód z działalności gospodarczej. Należy to potraktować tak jakby sprzedaż dotyczyła środka trwałego znajdującego się w firmie – art. 14 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
Stosownie zaś do art. 24 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, będącymi środkami trwałymi o wartości początkowej wyższej od 3500 zł jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków.
W ww. przepisie mowa o dokonanych odpisach amortyzacyjnych. Natomiast w chwili przekazania środka trwałego na potrzeby własne podatnik nie tylko nie ma prawa do dokonywania dalszych odpisów, ale również zobowiązany jest do wykreślenia tego składnika majątku z ewidencji środków trwałych. W konsekwencji, w mojej ocenie, w przypadku sprzedaży firmowego samochodu, który wcześniej został przekazany na cele prywatne dochodem do opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu jego zbycia a wartością początkową, powiększona o odpisy amortyzacyjne naliczone do dnia jego przekazania na cele prywatne.
Innymi słowy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym ze zbycia ww. składnika majątku  jest przychód z jego sprzedaży pomniejszony o niezamortyzowaną wartość tego składnika.

Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 13.04.2015 r.