W przedmiotowej sprawie szpital organizował, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych przetarg na zakup materiałów i świadczenie usług. Zdarzyło się, że kilka z firm, których oferty zostały odrzucone, złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Po rozpatrzeniu odwołania Krajowa Izba Odwoławcza nakazała dokonanie ponownego badania i oceny oferty. Szpital poniósł koszty postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Zdaniem szpitala wydatki, o których mowa stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Szpital uznał, ze spory sądowe oraz arbitrażowe są normalnym elementem naszej rzeczywistości gospodarczej i nie ma powodu, aby koszty z nimi związane nie zmniejszały podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Ponadto wydatki o tym charakterze nie zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 16 ustawy o CIT, a co za tym idzie jedynym kryterium do oceny tych wydatków jest treść art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się z tym stanowiskiem. Organ interpretacyjny wskazał, że przepisy ustawy o CIT nie zawierają szczególnych rozwiązań dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących kosztów postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Jednakże z faktu niezaliczenia danej kategorii wydatków do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów na podstawie wyłączenia zawartego w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wynika automatyczny wniosek, że wydatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatek ten musi bowiem spełniać ogólną zasadę zawartą w art. 15 ust. 1 tej ustawy, tj. być poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Organ podkreślił, że wydatek musi mieć swoje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie. Jego zdaniem pomimo tego, że nie można ww. wydatków powiązać z konkretnym przychodem, to jednak wiążą się one z prowadzoną przez szpital działalnością oraz zostały poniesione w celu ochrony jego interesów. Zatem należy stwierdzić, że udokumentowane przez szpital koszty postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 stycznia 2014 r., IPTPB3/423-423/13-2/GG