Pytanie

Czy obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości listy darczyńców za dany rok kalendarzowy, o którym mowa w art. 18 ust. 1e pkt 2 u.p.o.p., obowiązuje stowarzyszenie także w przypadku jego rozwiązania przed 31 marca kolejnego roku kalendarzowego (przy założeniu że rok kalendarzowy równa się bilansowemu)?
Jeśli tak, to na kim konkretnie (byli członkowie zarządu, likwidatorzy) ciąży ten obowiązek?
Czy obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości listy darczyńców za dany rok kalendarzowy, o którym mowa w art. 18 ust. 1e pkt 2 u.p.o.p., obowiązuje stowarzyszenie także w przypadku zakończenia procesu likwidacji stowarzyszenia przed 31 marca?
Jeśli tak, to na kim konkretnie ciąży ten obowiązek?

Odpowiedź

Obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości listy darczyńców za dany rok kalendarzowy obowiązuje także stowarzyszenie w przypadku jego rozwiązania przed upływem trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym. Obowiązek ten ciąży personalnie na osobach zarządzających stowarzyszeniem.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.o.p. podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu między innymi:
1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 proc. dochodu;
2) darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 proc. dochodu
- przy czym łączna kwota odliczeń z powyższych tytułów nie może przekroczyć 10% dochodu.

W myśl art. 18 ust. 1e u.p.d.o.p. podatnicy otrzymujący powyższe darowizny są obowiązani:
1) w zeznaniu podatkowym, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego a także celu kultu religijnego, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł;
2) w terminie składania zeznania podatkowego, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł.
W efekcie, skoro stowarzyszenie prowadziło działalność w danym roku, jest ono zobowiązane do złożenia CIT-8, a tym samym ma także obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości listy darczyńców za dany rok kalendarzowy.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
W efekcie obowiązek złożenia zeznania i ujawnienia darczyńców spoczywa na zarządzie stowarzyszenia, a w przypadku jego likwidacji – na likwidatorach. Dotyczy to także sytuacji likwidacji stowarzyszenia przed upływem terminu do złożenia zeznania.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł