Sprawa dotyczyła opodatkowania nieruchomości, którą nabył przedsiębiorcą w związku z działalnością gospodarczą. Zdaniem podatnika prezydent miasta w sposób nieprawidłowy dokonał opodatkowania nieruchomości stawką podatku przewidzianą dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą nie biorąc pod uwagę okoliczności braku ujęcia nieruchomość w ewidencji środków trwałych, a ponadto nieprzydatności ww. nieruchomości w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na skutek braku drogi dojazdowej oraz przyłącza wodno- kanalizacyjnego.

WSA w Poznaniu, który rozpatrywał sprawę nie zgodził się z podatnikiem. Zdaniem sądu faktyczne niewykorzystanie nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowi wystarczającej okoliczności do uznania, że nie jest ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Koniecznym jest zatem aby dany przedmiot opodatkowania nie mógł być wykorzystywany w ogóle, w jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Względy techniczne w sposób trwały muszą wyłączać możliwość wykorzystania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej. Ujęcie nieruchomości w prowadzonej przez osobę fizyczną ewidencji środków trwałych, czy dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, albo też zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących nieruchomości, przesądza co prawda o jej gospodarczym przeznaczeniu. Jednakże nie są to jedyne kryteria decydujące o takiej kwalifikacji, gruntu czy też budynku. Do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zaliczone winny być również te grunty lub budynki, które przejściowo nie są wykorzystywane przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale ich cechy oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej powoduje, że mogą być one wykorzystywane na ten cel. W każdym razie warunków takich nie spełnia nieruchomość (budynek czy też grunt) przeznaczony na realizację niegospodarczych osobistych celów życiowych podatnika.

A sporna nieruchomość nie została zakupiona, aby miała być wykorzystywana w celach osobistych.

Poza tym utrudnienia w dostępie do drogi publicznej i podleganie nieruchomości ochronie konserwatorskiej czy brak uzbrojenia nieruchomości w media, zdaniem Sądu nie przesądzają o tym, że nieruchomość ta obiektywnie nie jest i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych. Przejściowe niewykorzystywanie przez podmiot gospodarczy nieruchomości do wykonywania działalności gospodarczej, tak jak w niniejszej sprawie, nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Należy tez podkreślić, że pojęcie "względy techniczne" nie obejmuje swoim zakresem technologicznych, ekonomicznych, jak również finansowych czy prawnych przyczyn braku możliwości wykorzystywania przedmiotu opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich zaś przyczyn należy zaliczyć brak dostępu do drogi publicznej, czy nadmierne koszty związane z uzbrojeniem terenu w media.

Wyrok WSA w Poznaniu z 3 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 536/15