Pytanie

Firma świadczy tylko i wyłącznie usługi dla kontrahenta zagranicznego. W 2014 r. firma sprzedała samochód osobowy osobie fizycznej i miała obowiązek instalacji kasy fiskalnej. W firmie nie wystąpi sprzedaż dla osób fizycznych. Kasa została zainstalowana. Przez rok nic nie ewidencjonowano na kasie.

Czy to oznacza, że firma nigdy nie skorzysta z ulgi za instalację kasy?

Odpowiedź

1) Niestety jeżeli chodzi o rozumienie przesłanki rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego to powszechny jest pogląd, że momentem rozpoczęcia ewidencjonowania jest moment zaewidencjonowania za pomocą zafiskalizowanej kasy fiskalnej pierwszej sprzedaży.

2) W Państwa sytuacji nie oznacza to jednak, że nigdy Państwo nie skorzystają z prawa do ulgi oczywiście pod warunkiem, że jednak uda się Państwu zrealizować sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

Uzasadnienie

Do końca 2014 r. istotnie obrót ze sprzedaży środka trwałego był wliczany do limitu obrotów zwalniających z obrotu ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

W związku z powyższym, jeżeli wartość obrotu ze sprzedaży samochodu przekroczyła kwotę 20.000 zł byli Państwo zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do skorzystania z ulgi będzie możliwe nawet, jeżeli po jej założeniu i fiskalizacji nie zaewidencjonowano żadnego przychodu.

Stosownie bowiem do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej "odliczeniem", lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Rozumiem, że Państwa wątpliwości budzi sformułowanie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia uzależniające prawo do odliczenia od rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego. Niestety w tym zakresie powszechny jest pogląd, że momentem rozpoczęcia ewidencjonowania jest moment zaewidencjonowania za pomocą zafiskalizowanej kasy fiskalnej pierwszej sprzedaży.

Takie wnioski można wyciągnąć między innymi z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 października 2013 r., ILPP2/443-741/13-2/EN.

W Państwa sytuacji nie oznacza to jednak, że nigdy Państwo nie skorzystają z prawa do ulgi oczywiście pod warunkiem, że jednak uda się Państwu zrealizować sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 rozporządzenia odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Ustawodawca nie ogranicza więc ram czasowych do prawa do skorzystania z ulgi, dlatego też będą mogli Państwo skorzystać z ulgi, w których uzyskają Państwo przychód podlegający ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej.

Dowiedz się więcej z książki
Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł