Pytanie

Czy biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą musi być podatnikiem VAT?

Odpowiedź

Biegły rewident nie musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, jeżeli nie świadczy usług doradztwa oraz spełnia pozostałe warunki zwolnienia od podatku ze względu na wartość sprzedaży. Korzystanie z tego zwolnienia przez biegłych rewidentów nie jest bowiem wykluczone.

Uzasadnienie

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że każda podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest podatnikiem. Nie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest natomiast czynnym podatnikiem VAT (tzw. VAT-owcem). Zakładam zatem, że pytanie w istocie dotyczy tego czy biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że czynnymi podatnikami VAT nie są, między innymi, podatnicy korzystający ze zwolnień, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Na podstawie tych przepisów zwalnia się od podatku:
1) sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 u.p.t.u.),
2) sprzedaż dokonywaną przez podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 150.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.).

Ze zwolnień tych korzystać mogą również biegli rewidenci, o ile nie świadczą oni usług w zakresie doradztwa (korzystanie z tych zwolnień przez podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa jest bowiem wykluczone – zob. art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b u.p.t.u.). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 września 2011 r. (ITPP1/443-877/11/BJ) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2012 r. (IBPP1/443-935/12/LSz). W drugiej ze wskazanej interpretacji czytamy, że "jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę jako biegłego rewidenta usługi polegają na wydawaniu opinii o tym, czy sprawozdania są zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości, to należy uznać, iż nie stanowią usług doradztwa i nie wykluczają zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT".

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego