Średnia wartość gwarancji wyniosła 192 tys. zł, a średnia wartość kredytu zabezpieczona gwarancją de minimis to ok. 331 tys. zł. Najwięcej przedsiębiorców skorzystało z gwarancji de minimis w regionach najbardziej rozwiniętych gospodarczo tj. w woj. mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim.

Program gwarancji de minimis ruszył w marcu tego roku i ma za zadanie wzmocnienie sektora mikro, małych i średnich firm. Program polega na udzielaniu przez BGK gwarancji spłaty kredytów obrotowych, które przedsiębiorcy mogą zaciągać w 20 bankach kredytujących.

Gwarancje de minimis dotyczą kredytów obrotowych udzielanych klientom w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków. Środki z kredytu obrotowego, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, są wykorzystywane na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi. Kredyt ten może być również wykorzystany do zapłaty podatków i składek ZUS czy innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Najliczniejszą grupą przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, która skorzystała z gwarancji de minimis są mikroprzedsiębiorcy (71 proc.). Z kolei mali przedsiębiorcy zaciągają relatywnie wyższe kredyty obrotowe – w konsekwencji ich udział w wartości przyznanych gwarancjach de minimis stanowi 41 proc. W strukturze udzielonych gwarancji de minimis kluczową rolę odgrywają branże związane z handlem (41 proc.), budownictwem (20 proc.) oraz przetwórstwem (18 proc.).

BGK przeprowadził wyniki badań, które wyraźnie potwierdzają, że głównym problemem związanym z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego przez mikro, małe i średnie firmy jest właśnie brak zabezpieczenia kredytu. Jedna trzecia z badanych firm ocenia, że nie otrzymałaby potrzebnego kredytu, gdyby nie zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis. W wyniku uzyskania finansowania zewnętrznego w postaci kredytu z gwarancją de minimis, większości przedsiębiorstw (90 proc.) udało się uzyskać zakładany w programie PLD cel - ustabilizowanie sytuacji finansowej firmy. Aż 88 proc. firm, w wyniku kredytu z gwarancją, utrzymało lub poprawiło swoją pozycję rynkową, a 83 proc. utrzymało zatrudnienie (w tym ograniczyło zwolnienia). Również co trzeci z badanych przedsiębiorców zanotował wzrost zatrudnienia w firmie od momentu pozyskania kredytu gwarantowanego przez BGK. Ponad połowa firm poprawiła swoją płynność finansową na tyle, by rozpocząć nowe inwestycje.

Średnio 40 proc. przedsiębiorców, którzy nie zaobserwowali jeszcze pozytywnych efektów gwarancji de minimis, spodziewa się ich w najbliższej przyszłości, w tym przede wszystkim:

- utrzymania zatrudnienia i/lub ograniczenia zwolnień - 60 proc.,

- utrzymania lub poprawienia swojej pozycji rynkowej - 50 proc.,

- ustabilizowania się sytuacji finansowej firmy - 49 proc.,

- poprawienia płynności finansowej na tyle, by móc inwestować – 41 proc.