Bezpłatna pomoc prawna bez VAT

Wyłączenie z podatku od towarów i usług bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu to kolejne z propozycji Ministerstwa Gospodarki jakie znalazły się w projekcie założeń tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej.

W obowiązującym stanie prawnym - jak podkreślają projektodawcy - nie można jednoznacznie rozstrzygnąć czy usługi bezpłatnej pomocy prawnej mają być opodatkowane VAT oraz czy stanowią one przychód dla osób korzystających z takiej pomocy.

Zgodnie ze stanowiskiem resortu finansów nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, jeżeli jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Aczkolwiek takie wyjaśnienie nie obejmuje grupy prawników nie prowadzących działalności gospodarczej, a świadczących usługi prawne pro bono.

Resort gospodarki postuluje wyraźne wyłączenie usług bezpłatnej pomocy prawnej z VAT. W celu wyłączenia takiej usługi z opodatkowania korzystający składałby oświadczenie o otrzymaniu bezpłatnej pomocy prawnej.

Zaproponowano również zwolnienie z podatku dochodowego czynności otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 6 listopada 2012 r.

Data publikacji: 6 listopada 2012 r.